شرايط عمومي و اختصاصي نقل و انتقال دانشجويان
تعهدنامه

 

- در اين سامانه كليه دانشجويان دانشگاههاي دولتي اعم از روزانه و شبانه و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي و  دانشگاههای فنی و حرفه ای امكان ثبت تقاضاي ميهماني و انتقال را دارند.

- به دانشجويان ميهمان خوابگاه تعلق نمي گيرد.

-  دانشجویان دوره روزانه در صورت مهمانی و انتقالی ملزم به پرداخت  شهریه می باشند .

اینجانب با مطالعه دقیق آیین نامه مهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي از كليه مفاد آيين نامه آگاهي كامل بدست آوردم و تعهد مي نمايم

الف:

كليه اطلاعات و مشخصات را به صورت صحيح وارد نمايم.

ب:

كليه مدارك و مستندات مربوطه را در هنگام ثبت نام به دانشگاه مقصد ارائه مي دهم.

ج:

در صورت مغايرت اطلاعات و مدارك ارسالي با درخواست، حق هرگونه مهماني و انتقالي را از خود سلب مي نمايم.

 *    جهت استفاده از اين سامانه و اطمينان از پرداخت صحيح لطفا از Intenet Explorer استفاده نماييد .

-دريافت فايل راهنماي مراجعين

- مطالب فوق را خوانده و آنها را