شرايط عمومي و اختصاصي بررسي موارد خاص
تعهدنامه

توجه:

امكان ارائه خدمات به دانشجويان دانشگاه های آزاد اسلامي و علوم پزشكي وجود ندارد.

اينجانب با آگاهي كامل از ضوابط و مقررات تعهد مي نمايم كليه اطلاعات و مشخصات را به صورت صحيح وارد نمايم.

در صورت احراز مغايرت اطلاعات ثبت شده مسئوليت كليه عواقب حقوقي آن را مي پذيرم.

 *    جهت استفاده از اين سامانه و اطمينان از پرداخت صحيح لطفا از Intenet Explorer استفاده نماييد .

- مطالب فوق را خوانده و آنها را