شرايط عمومي و اختصاصي تاييد مدارك دانشگاهي براي ترجمه
تعهدنامه

توجه:

امکان ارائه خدمات به دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های آزاد اسلامي، علوم پزشکی و مراكز تربيت معلم در این سامانه وجود ندارد، لذا خواهشمند است دانشجویان فوق در اين سامانه ثبت نام ننمایند.

اينجانب با آگاهی از ضوابط و مقررات تایید مدارک دانشجویی تعهد مي نمايم:

الف:

كليه اطلاعات و مشخصات را به صورت صحيح وارد نمايم.

ب:

اصل مدارك را براي تایید ارائه نمايم.

ج:

در صورت احراز مغايرت اطلاعات ثبت شده با مدارك ارائه شده مسئوليت كليه تبعات حقوقي آن را مي پذيرم.

 *    جهت استفاده از اين سامانه و اطمينان از پرداخت صحيح لطفا از Internet Explorer استفاده نماييد .

- مطالب فوق را خوانده و آنها را